หน่วยที่ 4

การสร้างความเป็นธรรมในสังคมโลก

 

ความยุติธรรม หมายถึง มีความเที่ยงธรรม เสมอภาคในคนทุกประเภท ไม่แบ่งแยกพวกเขาพวกเรา ไม่มีอคติ คือ ความลำเอียง

การสร้างความยุติธรรมให้เกิดในสังคมวิธีการหนึ่งที่ทำได้  คือ  การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  ให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ

รัฐสวัสดิการ: เครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในสังคม

รัฐสวัสดิการ  หมายถึง  รัฐชาติหรือสังคมที่มีบทบาทความรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านต่างๆ เช่นการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนในด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย เศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม เป็นต้น รัฐสวัสดิการเป็นการสร้างความผาสุขให้ประชาชนโดยรัฐเป็นผู้ดำเนินการเป็นหลัก   รัฐสวัสดิการเป็นทางเลือกในการตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยไม่จำเป็นต้องใช้รัฐที่มีการปกครองในลัทธิคอมมิวนิสม์ เป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมและประชาชน โดยยังคงระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ระบบกรรมสิทธิส่วนบุคคล และระบอบการปกครองประชาธิปไตย

หลักการสำคัญของรัฐสวัสดิการ  ได้แก่

(1) ครอบครัวจะอยู่ดีมีสุขได้จะต้องมีรายได้เพียงพอจากการทำงาน

(2)   รัฐในระบอบประชาธิปไตยมีหน้าที่ที่จะต้องกระจายรายได้ให้เกิดความเป็นธรรมในกลุ่มต่างๆ

(3)      รัฐจะต้องเป็นหลักประกันสำคัญให้แก่ประชาชนยามเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นในชีวิต

(4)  การช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนทำได้หลายวิธี เช่น การให้เงินอุดหนุนแก่รัฐบาลท้องถิ่น จังหวัด เทศบาล การส่งเสริมองค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชน การลดราคาสินค้าบริโภคด้วยวิธีการต่าง ๆ

หลักการของรัฐสวัสดิการเป็นหลักที่เน้นความเป็นมนุษย์หรือมนุษย์นิยมและความเท่าเทียมในการได้รับบริการ หรือได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ และหลักการเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า ซึ่งนับเป็นการลดการทดสอบคุณสมบัติของผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือ (Means tests) เพราะการทดสอบคุณสมบัตินั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน ปฏิบัติได้ยาก และยังเป็นการประทับมลทินประชาชนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออีกด้วย รัฐสวัสดิการทำให้สังคมมีเอกภาพ มีความสามัคคีและมีความมั่นคง ประชาชนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างทัดเทียมกัน

 

การดำเนินงานของรัฐสวัสดิการ   จะต้องทำให้เกิดสมดุลในปัจจัยสำคัญสามประการ คือ

(1)โครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนของประชากรกลุ่มต่างๆ

(2) แรงจูงใจที่ประชาชนจะทำงาน และ

(3)  ภาระที่ประชาชนจะต้องเสียภาษีให้รัฐ โดยรัฐนำภาษีที่ประชาชนเสียกลับมาจัดสรรเป็น

งบประมาณในโครงการสวัสดิการต่างๆ ตัวอย่างเช่น หากประชาชนต้องเสียภาษีมากเกินไป ก็จะขาดแรงจูงใจในการทำงาน หรือการที่อัตราค่าจ้างเงินเดือนต่ำมากก็จะเกิดความไม่เป็นธรรมเมื่อคนงานระดับล่างมีรายได้ไม่ต่างจากประชาชนว่างงานที่ได้รับเงินสวัสดิการจากรัฐ ทำให้นำไปสู่การหลอกลวงเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับประโยชน์บางอย่าง โดยไม่ต้องทำงาน

ตัวอย่างเหตุการณ์ความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมโลก

  1. 1.   การใช้อำนาจทางทหารอย่างไม่เป็นธรรม

–   เหตุการณ์กองทัพของอิรักบุกยึดครองคูเวต  (ค.ศ.1990)

  1. 2.  การใช้อำนาจของรัฐบาลอย่างไม่เป็นธรรม

–      การใช้อำนาจของรัฐบาลอย่างไม่เป็นธรรมของรัฐบาลพม่า

–    การใช้อำนาจของรัฐบาลอย่างไม่เป็นธรรมของรัฐบาลตาลีบัน

–    การใช้อำนาจของรัฐบาลอย่างไม่เป็นธรรมของรัฐบาลมูอัมมาร์ อัล-กัดดาฟี  ประเทศลิเบีย

  1. 3.  การใช้อำนาจของบุคคลอย่างไม่เป็นธรรม

–    การค้าบริการทางเพศ

–    การถูกกดขี่ทางแรงงาน

แนวทางการสร้างความเป็นธรรมในสังคม

(1)    ยึดมั่นในความยุติธรรม

(2)    รัฐบาลยึดหลักการการปกครองธรรมาภิบาล

(3)    ปลูกฝังค่านิยมที่เห็นแก่คุณธรรมความดีมากกว่าเงินตรา

(4)    ปลูกฝังแนวคิดเรื่องการเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น

(5)    ปลูกฝังให้รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนในสังคม

(6)   ปลูกฝังการมีความเคารพในสิทธิของผู้อื่น  ยอมรับความเสมอภาคเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกคน

********************************************************

 

กรุณาใส่ความเห็นด้วยนะค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: