หน่วยที่ 3

ค่านิยมในสังคม

          ค่านิยม หมายถึงรูปแบบความคิดของสมาชิกในสังคมที่จะพิจารณาตัดสินและประเมินค่าว่าสิ่งใดมีคุณค่า มีประโยชน์พึงปรารถนา ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม ควรที่จะยึดถือและประพฤติปฏิบัติ

บทบาทของค่านิยมที่มีผลต่อการกระทำของคนในสังคม

 1. ค่านิยมเกี่ยวกับคุณค่าของบุคคล  :  คุณค่าของคนอยู่ที่ความสามารถและคุณงามความดี
 2. ค่านิยมที่เกี่ยวกับเงินตรา  :  ใช้เงินเป็นเครื่องมือเพื่อจะได้ไม่ต้องผิดกฎหมาย
 3. ค่านิยมเกี่ยวกับการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  :  การขยายตัวเมือง  ,  การสร้างถนน , ฯ
 4. ค่านิยมเกี่ยวกับอำนาจ  :  อำนาจทางการเมือง  ,  อำนาจทางการเงิน  ,  อำนาจหน้าที่ทางการเงิน
 5. ค่านิยมเกี่ยวกับความกตัญญู  :  การเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เฒ่า  ,  การแสดงความเคารพเชื่อฟัง
 6. ค่านิยมเกี่ยวกับการมีบุตรหลายคน :  ช่วยในการทำงาน , หากคุมกำเนิดธรรมชาติจะลงโทษ
 7. ค่านิยมเกี่ยวกับเพศสภาพ  :  ผู้ชายมีสถานะทางสังคมสูงกว่าผู้หญิง ,  ความเท่าเทียมของหญิง/ชาย
 8. ค่านิยมด้านการมีระเบียบวินัย  :  การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ,  ความรับผิดชอบ , ตรงต่อเวลา
 9. ค่านิยมด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน  :  การเคารพสิทธิผู้อื่น, การละเมิดสิทธิผู้อื่น

ผลกระทบจากความแตกต่างของค่านิยม  :  การนำไปสู่ความขัดแย้ง

–   สังคมที่มีค่านิยมแบบเสรีประชาธิปไตยกับค่านิยมแบบเผด็จการ

–   ความสัมพันธ์ชาย-หญิงก่อนแต่งงาน โลกตะวันตก/โลกตะวันออก

–   เสรีภาพในการแต่งกาย  โลกตะ   วันตก/ศาสนาอิสลาม

–    การแสดงความคิดเห็น  โลกตะวันตก/โลกตะวันออก

ค่านิยมที่ควรส่งเสริมและปลูกฝังแก่คนไทย  ได้แก่

 1. การพึ่งพาตนเอง  ขยันหมั่นเพียร  และมีความรับผิดชอบ  เพื่อให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น
 2. การประหยัดและอดออม
 3. การมีระเบียบและเคารพกฎหมาย  ความปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อความสงบสุขในสังคม
 4. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา  คือ  การทำความดีละเว้นความชั่ว
 5. ความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  โดยการแสดงออกด้วยการกระทำ  เช่น  เสียภาษีให้รัฐ  เคารพกฎหมาย  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  เคารพเทิดทูนพระมหากษัตริย์  ไม่ให้ใครมาทำลาย

อิทธิพลของสื่อที่มีต่อการสร้างค่านิยมของคนในสังคม

(1)  การส ร้างค่านิยมใหม่ในสังคมจากเครือข่ายสังคมออนไลน์  :  Facebook , Twitter

(2)  การสร้างค่านิยมในสังคมจากสื่อโฆษณา  :  การแต่งกาย  อาหาร ขนม ฯ  ผ่านทางโทรทัศน์  .  หนังสือพิมพ์  ,  วิทยุ  เป็นต้น  ค่านิยมวัฒนธรรมเกาหลี

หลักการเลือกรับข่าวสาร  :  มีสติในการรับข่าวสาร ,  วิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเป็นเหตุเป็นผลของเหตุการณ์  ,  ข้อมูลต้องมีแหล่งที่มาที่ชัดเจน

ผลกระทบของสื่อที่มีต่อค่านิยมของคนในสังคม  :  เกิดความรุนแรง  การก้าวร้าว  การแสดงความคิดเห็นที่ปราศจากความรับผิดชอบ   ความเป็นอิสระในการดำเนินชีวิต ฯ

กรุณาใส่ความเห็นด้วยนะค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: