หน่วยที่ 2

ความหลากหลายของประชากรโลก

สังคม  วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่นำไปสู่อัตลักษณ์ของบุคคล

ความหลากหลายทางสังคม  วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี      ในกลุ่มพลโลก   นำไปสู่อัตลักษณ์  หรือความเป็นตัวตนที่แตกต่างกัน     ของสังคมนั้น

อัตลักษณ์ คือ ลักษณะเฉพาะที่เป็นตัวตน     ของบุคคลหรือของสังคม   หรือของประเทศชาติ   หรือของสถาบันในวิชาโลกศึกษา  แบ่งอัตลักษณ์ได้ดังนี้

1.  อัตลักษณ์ของบุคคล  คือ  สถานภาพของบุคคล   เช่น   ความเป็นลูก    ความเป็นเพื่อนฯ

2.  อัตลักษณ์ของสังคม  คือ  สิ่งที่แสดงความเป็นตัวตนของสังคมนั้น    เกิดจากที่บุคคลตระหนักรับรู้ความเป็นตัวตนที่หล่อหลอมจากสังคม  สิ่งที่หล่อหล่อหลอมเรา  เช่น  ศาสนา    ความเชื่อ   ค่านิยม  ฯลฯ ซึ่งแสดงออกในรูปของวัฒนธรรม   ขนบธรรมเนียม  ประเพณีฯลฯ  ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน  เช่น                  อัตลักษณ์ของคนในสังคมอเมริกันโดยรวม     คือเป็นคนรักเสรีภาพ    ยอมรับความต่างของคนในสังคม

สิ่งที่มีผลต่ออัตลักษณ์ของบุคคล

1.  ภาษา   บ่งบอกว่าบุคคล  และสังคมนั้น     อยู่ในภูมิภาคใดของโลก

2.  ศาสนา  บ่งบอกอัตลักษณ์ของบุคคลและสังคม   เพราะ เป็นที่มาของความเชื่อ   ค่านิยม    ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวิถีชีวิต

3.  สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์    บ่งบอกอัตลักษณ์ของบุคคลและสังคม   เช่น อัตลักษณ์ของสังคมในเขตร้อนและเขตหนาวจะต่างกัน   สังคมในเมืองใหญ่กับเมืองเล็กจะต่างกัน      สังคมเกษตรกรรมกับสังคมของนักธุรกิจต่างกัน

สรุป  ในสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ  ประชากร   จะมีความหลากหลายทางด้านความคิด   ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมและความเชื่อการเรียนรู้ความแตกต่างและยอมรับความแตกต่างอันหลากหลาย  จะช่วยให้คนในสังคมทุกระดับในโลกนี้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 

อัตลักษณ์ของคนไทย

กรุณาใส่ความเห็นด้วยนะค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: