คำอธิบายรายวิชา

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

 

 

คำอธิบายรายวิชา

23102  ประวัติศาสตร์  5    กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3                                                              ภาคเรียนที่  1                                                           เวลา  20   ชั่วโมง                                                                   0.5  หน่วยกิต

———————————————————————————————–

        (K)  ศึกษา  ขอบข่าย  พัฒนาการด้านต่างๆของไทย และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ประชาคมอาเซียนสมัยรัตนโกสินทร์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติ  บทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย

(P)  โดยจัดประสบการณ์  กระบวนการระดมความคิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์

คัดเลือกข้อมูลในการนำเสนอผลงาน

 (N)  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ภูมิปัญญาไทย และบทบาทของไทยในสมัยประชาธิปไตย  ทำให้เกิดการใฝ่เรียนรู้  มีทักษะในการแสวงหาข้อมูล  ใช้ข้อมูลให้ เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น  รักความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด

ส 4.3 ม.3/1,  ม.3/2 , ม.3/3 ,  ม.3/4

 

รวมทั้งหมด       4     ตัวชี้วัด

กรุณาใส่ความเห็นด้วยนะค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: